Bomberos Generalitat

ID:
OP-003

Address

AITES - Centro de Estudios y Oposiciones - Av. Paral·lel, 158 Bis - 08015 Barcelona
  View map

Categories

Oposiciones

El curso de Bomberos contempla la preparación completa de todas las pruebas requeridas en el programa de la oposición: pruebas físicas, temario, idioma extranjero, caso práctico, psicotécnicos, test de personalidad y entrevista.

Todas las materias se desarrollan de forma completa con precisas explicaciones teóricas y ejercicios prácticos similares a los de la Oposición. Evaluaciones mensuales del desarrollo de la preparación y simulacros de examen periódicos. El desarrollo de casos prácticos se imparte desde el comienzo del curso.

–2 Requisits de participació

2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els requisits següents:

a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

També hi poden ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d’espanyol o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents, d’acord amb el que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Edat.

Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació.

Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

d) Permís de conducció.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana.

Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.

f) Llengua castellana.

Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola, així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua.

g) Capacitat.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

h) Habilitació.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

i) Taxa d’inscripció.

Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 3.3, sempre que no es trobi el supòsit d’exempció establert a la base esmentada.

2.2 Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

Aites inicia curso de preparación el 1 de marzo

Si deseas recibir información sobre este curso, pincha en el botón:

Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies